Reklamační řád

Reklamační řád

Tento reklamační řád je platný od 1.9.2013 a ruší platnost předchozích reklamačních řádů. Tento reklamační řád je k dispozici v sídle prodávajícího nebo jako dokument na www.tntrade.cz nebo na http://shop.tntrade.cz.

I. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád popisuje běžnou obchodní spolupráci mezi kupujícím a společností TN TRADE spol.s r.o. (dále jen prodávající). Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží. Převzetím zboží od prodávajícího souhlasí s níže uvedeným reklamačním řádem. V případě, že zboží není odebráno osobně, rozumí se převzetím zboží okamžik jeho předání prvnímu přepravci. Jako doklad o záruce slouží nákupní doklad (faktura nebo prodejka, popř. i s záručním listem či jinými doklady, pokud je výrobce dodává a vyžaduje – dále jen záruční list) s uvedenými všemi potřebnými údaji pro uplatnění záruky (název zboží, délka záruky, cena, množství, sériové číslo....). Pokud není délka záruka uvedena je platná dle zákona. Pokud není uvedeno sériové číslo, může být vedeno u prodejce či výrobce.

II. Délka záruky

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným na záručním listě. Zákonná záruční doba je obecně 24 měsíců* pro koncového uživatele**. Prodávající může tuto zákonnou lhůtu prodloužit. Délka záruční doby je vždy vyznačena na záručním listě (ve sloupci záruka). Záruční doba se skládá ze zákonné lhůty (24 měsíců) a prodloužené lhůty.
V rámci zákonné záruční lhůty se reklamace řídí Občanským zákoníkem č.40/1964 Sb. §619-627 s přihlédnutím k tomuto reklamačnímu řádu. U prodloužené lhůty se reklamace řídí výhradně tímto řádem.
* Výjimku může tvořit zboží prodávané se slevou (nefunkční na náhradní díly, zboží poškozené, použité, nekompletní atd.) – tzv.: Bazar.
** Některé produkty (například notebooky Acer apod.) jsou výrobcem dodávány se zárukou 12 měsíců v případě, že bylo zboží zakoupeno s uplatněním IČ (tudíž se další vztahy řídí Obchodním zákoníkem). V případě, že zákazník nakupuje zboží dle registrace dealera (tj. ne jako koncový zákazník) platí záruky sjednané dle obchodního zákoníku popř. poskytované výrobcem.

III. Záruční podmínky

Kupujícímu je doporučeno překontrolovat stav zboží (zásilky) ihned při převzetí od přepravní společnosti (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabic) podle přiloženého přepravního listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Případné poškození nebo nekompletnost zásilky, která byla způsobena vinou přepravní společnosti je nutno řešit přímo s touto přepravní společností, nikoliv s prodávajícím. Prodávající zajistí nutnou součinnost při reklamaci kupujícího, proto doporučujeme o jakémkoliv podobném případu podat co nejdříve zprávu na servis@tntrade.cz. Pokud kupující převezme od přepravce zásilku zjevně poškozenou nebo nekompletní a stvrdí svým podpisem korektní předání, není možno reklamaci dodatečně uplatnit.
Při použití zásilkové služby nebo veřejného dopravce se reklamace výrobku poškozeného při přepravě řídí reklamačním řádem přepravce a příslušnými ustanoveními občanského resp. obchodního zákoníku. Takto způsobené vady nelze reklamovat u prodávajícího. Kupující má právo uplatnit záruku pouze na zboží, které vykazuje vadu, vztahuje se na něj záruční lhůta a bylo zakoupeno v TNTRADE spol.s r.o (viz. záruční list – nákupní doklad).
Místem pro uplatnění reklamace je TN TRADE spol.s r.o. - reklamační oddělení, Myslivečkova 846, 500 03 Hradec Králové. U zboží, kterému je na území ČR poskytován autorizovaný servis (monitory, tiskárny, digitální foto ...) může kupující v zájmu urychlení reklamace uplatnit tuto přímo v autorizovaném servisním středisku (viz. seznam autorizovaných servisů na www.tntrade.cz, popř. v záručním listě ci manuálu k výrobku), nebo v místě prodávajícího. V případě, že bylo zboží zakoupeno na firmu (IČO), musí kupující uplatňovat tuto reklamaci přímo a jen v autorizovaném servise. V tomto případě se reklamace řídí podmínkami autorizovaného servisu. Pokud při zakoupení zboží zákazník uplatnil IČO, při reklamování takto zakoupeného produktu je povinen zadat RMA online na http://shop.tntrade.cz.
Kupující může vadné zboží na reklamaci zaslat přepravní službou na adresu provozovny. Balík musí být označen viditelně “REKLAMACE” a obsahovat: Reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství, pokud není stanoveno jinak), kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, tel.číslo.). Zboží, které bude zasláno na náklady prodávajícího nebude přijato! Zpáteční cestu (po vyřízení oprávněné reklamace) hradí prodávající.
Prodávající má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží a/nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení.
Základní desky a grafické karty všech značek musí být zasílány bez příslušenství, základní desky musí být zasílány s plastovými krytkami chránícími socket CPU.
Dále zasílejte bez příslušenství produkty těchto značek:
KOSS
LC Power
Steel Series
Razer - nutná kopie prodejního dokladu koncovému uživateli!

Prodávající neodpovídá za vady, na které byl kupující v době uzavírání smlouvy upozorněn. Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.
Kupující doloží platnost záruky předložením nákupního dokladu, pokud bylo v minulosti zboží reklamováno, též doloží doklad o reklamaci. Na nabývacím dokladu (nákupní nebo reklamační doklad) musí být stejné sériové číslo, jako na reklamovaném výrobku (pokud výrobek sériové číslo má).
Prodávající negarantuje plnou kompatibilitu prodaných součástí s jinými, pracovníky prodávajícího neschválenými součástmi, ani se softwarovými aplikacemi, jejichž funkčnost nebyla kupujícím výslovně požadována v písemné objednávce, která je potvrzena společností TN TRADE spol.s r.o. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé použitím nesprávného nebo vadného programového vybavení, nesprávného spotřebního materiálu, ani na případné škody v důsledku toho vzniklé.Dále se záruka nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou, nebo poškozením účinky přepětí v rozvodné síti. Záruka se také nevztahuje na poškození zařízení nadměrným mechanickým opotřebením.
Prodávající negarantuje plnou funkčnost aplikačního software ve verzích, které nejsou vhodné (nejsou vytvořeny) pro objednaný operační systém. Za případné problémy způsobené omezenou funkčností aplikací, které tuto podmínku nesplňují, nepřebírá prodávající žádnou zodpovědnost.
Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.
Záruka se nevztahuje na zboží s porušenými ochrannými pečetěmi, informativními nálepkami, sériovými čísly atd. Pečeti a sériová čísla jsou nedílnou součástí produktu a nijak neomezují právo zákazníka zboží užívat a manipulovat s ním v plném rozsahu toho, k čemu je zboží určeno.
Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá:
a) mechanickým poškozením zboží,
b) elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje),
c) používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, ve kterém je zboží běžně používáno
d) neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
e) pokud bylo zboží nebo jeho část poškozeno počítačovým virem,
f) pokud se závada projevuje pouze u software, u kterého není zákazník schopen doložit legální způsob nabytí, nebo použitím neautorizovaného software a spotřebního materiálu,
g) zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,
h) provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,
i) zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.),
j) při chybně provedeném upgrade biosu, firmware,
k) zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.
Dále se záruka nevztahuje na zboží poškozené fyzicky.
V případě, že zboží je software, vztahuje se záruka výhradně na fyzickou čitelnost médií (média nesmí být poškrábána apod.). Okamžikem odstranění ochranných prostředků (fólie, pečeti, otevření obálky apod.) se kupující stává oprávněným uživatelem softwarového produktu a akceptuje licenční ujednání výrobce software.
Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady, vady vzniklé při výrobě, montáži nebo instalaci zboží, provedené pracovníky prodávajícího.
Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu písemně uvedenou kupujícím (v reklamačním formuláři, v přiloženém listě s popisem závady).
Zjistí-li technik, že příčinou problémů není reklamovaný výrobek (např.počítač), ale nekorektní instalace software (operační systém, antivir...), pokud byla data poškozena nekorektním chováním některé aplikace (hry, viry...), nebo jestliže data poškodil kupující, nebo třetí osoba, bude reklamace zamítnuta. V případě, že zákazník souhlasí s placenou opravou, bude účtována dle aktuálního platného ceníku.
Při předání počítačového systému nebo zařízení pro ukládání dat k opravě, je povinností kupujícího zabezpečit si vytvoření odpovídající zálohy potřebných dat a zabránit jejich možnému zneužití nebo poškození. Prodávající neručí za případnou ztrátu, poškození či zneužití dat, která jsou uložena na zařízeních pro ukládání dat v počítačovém systému.
Zařízení pro ukládání dat jsou zařízení, jejichž poruchovost je objektivním jevem s náhodným charakterem výskytu poruch. Prodávající upozorňuje tímto kupujícího na uvedenou skutečnost a doporučuje provádět systematické zálohování uživatelských dat na vhodném zařízení (např ZIP, CD, diskety....).
LCD displej
Norma ISO 13406-2 - Jelikož se každý LCD displej skládá z minimálně 2,35 milionů subpixelů nebo tranzistorů (15"), není z hlediska výrobních technologií prakticky možné předcházet ztrátám pixelů. Do prodeje mohou být dány LCD s maximálně deseti vadnými pixely. Norma stanovuje v souvislosti s vadnými pixely následující třídy:
Jsou rozděleny do čtyř tříd, tří typů vadných pixelů a dvou frekvenčních kritérií. Vadné pixely se mohou vyskytnout jako zářivé pixely, černé pixely nebo ztráta subpixelů (nebo blikající pixely). Frekvenční kritéria rozlišují zaprvé počet bílých nebo černých pixelů vyskytujících se v konkrétní oblasti (klastru) a zadruhé ztráty subpixelů nebo blikající pixely vyskytující se v klastru. Čtyři třídy určují maximální povolený počet chyb u každého typu vadných pixelů. LC displeje značky ADI, SONY, EIZO a většina dalších LCD na našem trhu jsou zařazeny do třídy II. To znamená jestliže je počet těchto vadných bodů menší než deset, (2xTyp1, 2xTyp2 a 5xTyp3 = 2 černé body + 2 bílé body + 5 barevných bodů = max. 9 vadných) nevzniká zákazníkovi nárok na výměnu nebo reklamaci LCD displeje. V případě většího počtu vadných pixelů kontaktujte autorizovaný servis Vašeho LCD, případně prodejce.

IV. Způsob vyřízení reklamace

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, bude zboží opraveno, nebo vyměněno za nové. Prodávající je oprávněn vadné zboží kupujícímu vyměnit za zboží se stejnými, nebo podobnými užitnými vlastnostmi. Pokud není výměna, ani oprava možná a povaha vady nebrání obvyklému užívání, může se prodávající s kupujícím dohodnout na přiměřené slevě z ceny zboží. (V případě slevy nelze později tuto vadu reklamovat). V případě nemožnosti vyřízení reklamace žádnou z uvedených možností, bude kupujícímu vystaven dobropis.
Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, prodávající vadné zboží vymění za zboží se stejnými, nebo podobnými užitnými vlastnostmi nebo vystaví dobropis.
Dobropisem může být také vyřízena reklamace produktu, kde proběhla 3x oprava stejné závady.
Reklamace zboží prodávající vyřizuje bez zbytečného odkladu, maximálně však do 30 dní od data uplatnění reklamace kupujícím. Tato lhůta není závazná pro kupujícího, který při nákupu uplatňoval IČO a tudíž jeho vztah s prodávajícím upravuje Obchodní zákoník.
Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, začne záruční doba běžet znovu od data vyřízení reklamace, další případná reklamace je považována za první reklamaci zboží. To nepaltí pro kupujícího, který při nákupu uplatňoval IČO. V tomto případě se záruka prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamaci. (Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po přijetí do dne vyřízení reklamace. Nikoliv do vyzvednutí zákazníkem!)
Po vyřízení reklamace prodávající upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího. Pokud se z jakéhokoliv důvodu stane, že SMS nebo e-mail neobdržíte v zákonné měsíční lhůtě, dostavte se automaticky na naše servisní oddělení, kde je Vaše reklamace vyřízena a připravena k vyzvednutí.
V případě nevyzvednutí reklamovaného zboží do 60ti dnů od data podání reklamace je prodávající, dle §656 občanského zákoníku, oprávněn účtovat při výdeji reklamace částku za uskladnění.
Pokud u kupujícího, který při nákupu uplatňoval IČO, prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný nebo nesplňuje kriteria výrobce pro záruční reklamaci, považuje se reklamace za neoprávněnou a reklamovaný výrobek bude kupujícímu vrácen. Prodávající si ve vztahu ke kupujícímu vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladů, které mu vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V. Spotřební materiál

Je-li obsahem balení či předmětem koupě spotřební materiál (cartridge, toner, tisková hlava, lampa projektoru, baterie, napájecí AC adaptér, ...), je jeho životnost 6 měsíců, není-li výslovně uvedeno jinak.
Konkrétně u lampy projektoru jsou uváděny dvě – v měsících a zároveň v počtu hodin svícení lampy. Pro úspěšnou reklamaci potenciální vady, musí být splněny obě tyto podmínky.
Jednotlivé životnosti se liší dle výrobce a tak zde uvádíme jen příklad životností lamp k jednotlivým typům projektorů (aktuální data jsou k dispozici u nás či u výrobce):
HITACHI – 6 měsíců / 2000 hodin
EPSON - 3 měsíce / 500 hodin
ACER – 3 měsíce / 2000 hodin
BENQ – 3 měsíce / 2000 hodin (u produktů koupených před 1.7.2005) - 6 měsíců / 2000 hodin (u produktů koupených po 1.7.2005)
HEWLETT-PACKARD – řady 63XX,7XXX a 90XX 12 měsíců / 4000 hodin - ostatní řady 3 měsíce / 1000 hodin
NEC – 6 měsíců / 1000 hodin
IBM – 3 měsíce
PANASONIC – 24 měsíců / 1500 hodin

Za společnost TNTRADE spol.s.r.o. . schválil, odpovědný vedoucí servisního a reklamačního oddělení.

Vypracováno v souladu s občanským zák. č.40/1964 Sb. §619-627, a příslušné novely č.136/2002 a zák. č. 320/2002 Sb., dále zák. č. 634/1992 a příslušné novely č. 439/2003 Sb.